ایستگاه ۶ قطارشهری مشهد ( شریعتی )
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵
مجتمع تجاری اقامتی سارا
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵

عنوان پروژه : تونل امداد

کارفرما : شرکت قطارشهری مشهد
مشاور : مهندسین مشاور هگزا
سال اجرا : 86-87