نهمین کنفرانس ملی بتن ایران

ارائه مقاله بتن خود تراكم
در نهمين كنفرانس ملي بتن ايران كه در مورخ 15 و 16 مهرماه 96 در تهران برگزار گرديد، مقاله بتن خود تراكم با عنوان بررسي موردي كاربرد بتن خود تراكم در پايه هاي پل تقاطع غير همسطح شاهد مشهد توسط متخصصين اين شركت آقاي مهندس مصطفي رستمي و خانم مهندس مريم مغني نژاد ارائه گرديد.