ایستگاه ۱۲و۱۳و۱۹ قطارشهری مشهد

ایستگاه ۱۱ قطارشهری مشهد(آزادی)
دی ۳, ۱۳۹۴
مجتمع مسکونی ۱۵۶ واحدی فجــر ۱
دی ۳, ۱۳۹۴

عنوان پروژه : ايستگاه 12و13و19 قطارشهری مشهد
( اجراي سازه سفت كاري ،نازك كاري و تأسيسات برقي و مكانيكي )

کارفرما : شرکت قطارشهری مشهد
مشاور : شارستان(ايستگاه های شماره12و19)–گنو(ايستگاه شماره13)
سال اجرا : 83 و1382
سيستم سازه : سازه بتنی ديوارهای حايل و تونل زيرگذر