ایستگاه ۱۱ قطارشهری مشهد(آزادی)

مجتمع مسکونی بهـارسـتان
دی ۳, ۱۳۹۴
ایستگاه ۱۲و۱۳و۱۹ قطارشهری مشهد
دی ۳, ۱۳۹۴

عنوان پروژه : ايستگاه 11 قطارشهری مشهد(آزادی)
( اجراي سازه بتني )

کارفرما : شرکت قطارشهری مشهد
مشاور : هگزا
سال اجرا : از81تا 83
سيستم سازه : سازه بتنی و قاب پیش ساخته