اجـرای پروژه هاي عمراني (ابنيه، ساختماني، صنعتي و ... ) به ويژه سازه هاي بتني ، راه و راه آهن ، توليد بتن آماده و قطعات پيش ساخته بتني