نرخ محصولات و خدمات شرکت بنیان بتن :


نوع بتن رده مقاومتی مبلغ هر متر مکعب با حمل مبلغ با حمل و 9درصد
عیار ----------- - -------------- ----------------
عیار ----------- - ------------ -------------------

---------------------
>