نحوه صحیح ویبره زدن

نحوه صحیح ویبره زدن بتن

پس از آنكه بتن در قالب ريخته شد جهت دست پيدا كردن به يك ماده همگن و يكنواخت لازم است آن را متراكم كرد و به زباني ساده¬تر هواي محبوس شده ناشي از ريختن لايه هاي بتن روي هم را خارج نمود كه ويبره زدن بتن اين خواسته را تأمين مي كند.

در استفاده از ويبراتور بايد نكات ذيل را در نظر گرفت:

. شيلنگ ويبره بايد متناسب با مقطع بتن ريزي شما انتخاب شود . براي ديوارها و ستون¬ها شيلنگ شماره 2 و براي فونداسيون ها شيلنگ نمره 4 توصيه مي شود .
.ويبره زدن بايد به طور منظم و با پوشش دادن كليه سطوح بلافاصله بعد از بتن ريزي صورت گيرد .
. شيلنگ ويبره بايد به طور قائم وارد لايه بتن شود و حتي الامكان به داخل لايه قبلي متراكم شده نيز داخل شود. ويبره زدن مايل باعث جدا شدن سنگ دانه ها از هم و حركت بتن مي شود.
.در مقاطعي كه ضخامت بتن كم است (درسقف¬ها) بهتر است از ويبره استفاده نشود و از بتن با اسلامپ مناسب كه در قالب جا گيرد استفاده شود .
. عمل ويبره زدن در هر بار فرو بردن شينگ ويبره نبايد بيشتر از 5 ثانيه به طول بيانجامد و عمل ويبره تا زماني كه سطح بتن شفاف شود ادامه مي يابد .

جدول زمانی ویبره بتن با توجه به اسلامپ

رديف نوع بتن به لحاظ روانی اسلامپ (سانتی متر)مدت زمان ویبره (ثانیه)
1 خیلی سفت - - - - - -10-18
2 سفت 0 تا 35-10
3 سفت خمیری 3 تا 83-5
4 خمیری 8 تا 130-3
5 روان 13 تا 18- - - - -

واحد تحقیق و توسعه بنیان بتن ( مهندس مصطفی رستمی - مهندس مریم مغنی نژاد)