دی ۱۵, ۱۳۹۵

بررسی ویژگیهای بتن حاوی پوزولان بش آقاج، میکروسیلیس و نانو سیلیس در محیط فاضلاب شهری

دی ۱۵, ۱۳۹۵

Retrofitting and Durability Enhancement of Concrete Sewer Pipe Using Pozzolans

دی ۱۵, ۱۳۹۵

بررسی میزان جذب نفت سفید وتأثیر آن بر مقاومت فشاری در بتن معمولی و حاوی پوزولان طبیعی زئولیت

دی ۱۴, ۱۳۹۵

تاثیر پوزولان طبیعی چکنه و میکروسیلیس بر مقاومت فشاری و جذب بتن در معرض نفت کوره

دی ۱۴, ۱۳۹۵

بررسی و مقایسه خواص مکانیکی بتن حاوی پوزولان طبیعی چکنه، میکروسیلیس، نانو سیلیس و ترکیب آنها

دی ۱۴, ۱۳۹۵

تأثیر پوزولان طبیعی چکنه و نانوسیلیس بر مقاومت فشاری و جذب بتن در معرض گازوئیل

دی ۱۴, ۱۳۹۵

بررسی تأثیر پوزولان طبیعی چکنه و زئولیت بر خواص مکانیکی بتن

دی ۱۴, ۱۳۹۵

تأثیر واسکازین بر مقاومت فشاری بتن معمولی و حاوی پوزولان طبیعی چکنه

دی ۱۴, ۱۳۹۵

بررسی میزان جذب واسکازین وتأثیر آن بر مقاومت فشاری در بتن معمولی و حاوی پوزولان طبیعی زئولیت

دی ۱۴, ۱۳۹۵

حرکت صنعت در جهت عملی سازی اهداف سند چشم انداز بتن ۱۴۰۴

اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۵

بررسی موردی کاربرد بتن خود متراکم حاوی مواد منبسط کننده در واحد پسماند-مشهد

اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۵

تاثیر ترکیب نانوسیلیس و میکروسیلیس بر مقاومت فشاری بتن

اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۵

تاثیر حداکثر اندازه سنگدانه بر خواص بتن خودتراکم

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۵

بررسی برخی خواص مکانیکی بتن حاوی پودر پوزولان بش آقاج و نانوسیلیس