رسالت شركت بنیان بتن

بنيان بتن رسالت عمده خود را توليد بتن آماده، قطعات پيش ساخته بتني، توليد بتن هاي خاص، مشاركت در فعاليت هاي ساختماني با كيفيت بالا و قيمت مطلوب مي داند.شركت بنيان بتن با مشاركت تمامي پرسنل فني خود و بكارگيري دانش فني، همچون دانشگاهي، "سعي در گسترش تكنولوژي روز، فرهنگ بكارگيري صحيح بتن و توليد و عرصه بتن هاي خاص و بالا بردن دوام سازه ها مي نمايد" تا ضمن تامين نيازهاي ذينفعان گامي در جهت آباداني شهر و كشور عزيزمان بردارد. كيفيت بالا و قيمت مناسب وظيفه استراتژيك اين مجموعه بوده و همواره بهبود مستمر در زمينه خدمات ساخت و ساز و توليد بتن را در دستور كار خود دارد.