عمل آوری بتن و اثرات آن

عمل آوري چيست؟

به عمل آوردن یا مراقبت از بتن مراقبتی است که مجري بتن باید در طول 7 الی 10 روز اول از بتن به عمل آورد.
اهميت عمل آوري در سنين اولية بتن بيشتر است و نتايج آن سريعتر خود را نشان مي دهد.
در مراقبت از بتن باید به دو مسئله زیر توجه داشت:
جلوگيري از کاهش رطوبت بتن (يا تأمين رطوبت از دست رفته)
حفظ دماي بتن در حدي مطلوب به مدت زماني معين

نتیجه عمل آوری

تکميل فرآيند هيدراتاسيون
افزايش مقاومت
کاهش نفوذپذيري
کاهش ترک های جمع شدگی
افزايش دوام در برابر نفوذ مواد مضر و مهاجم
افزايش دوام در برابر سايش
افزايش دوام در برابر يخ زدن و آب شدن
تسريع کسب مقاومت

تبعات عمل آوري نکردن يا عمل آوري ناکافي

خشک شدن زودرس بر اثر تابش خورشيد یا وزش باد
ايجاد ترکهاي پلاستيک
شسته شدن بر اثر باران يا آبهاي جاري
سرد شدن سريع در چند روز اول پس از بتن ريزي
کم شدن دما يا يخ زدگي
گراديان حرارتي زياد در درون بتن، و در نتيجه ترک خوردگي آن

واحد تحقیق و توسعه بنیان بتن ( مهندس مصطفی رستمی - مهندس مریم مغنی نژاد)