علت ترک خوردگی در بتن

علت ترک خوردگی در بتن

مقدمه: وقتی آب از یک جسم متخلخلی که کاملاً صلب نیست خارج می¬شود در آن جسم انقباض رخ می¬دهد، در بتن نیز در مراحل عبور آب از بتن تازه تا مرحله گیرش و سنین اولیه این امر اتفاق مي¬افتد. دلایل ترک خوردگی در یک سازه بتنی به سه مرحله ارتباط دارد ممکن است دلایل هریک از این مراحل مرحله بعدی را تشدید کند :

.طراحی سازه بتنی
.مرحله ساخت
.مرحله بهره برداری
مهمترین موضـوع در مرحـله طــراحی اين است كه سازه به گونه ای طراحی شود که هیچ تنش پیش بینی نشده ای در آن بوجود نیاید حتی الزامات لازم جهت جلوگیری از بوجود آمدن ترک های مرحــله بهره برداری و ساخت مورد توجه قرار گیرد. مهمترین موضـوع در مرحـله ساخت انقباض يا جمع شدگي خميري بتن مي¬باشد. چنانچه مقدار آب از دست رفته در واحد سطح بیش از مقدار آبی باشد که دراثر آب انداختن به سطح بتن می رسد ممکن است ترک های سطحی در بتن ظاهر شود. شکل گیری هر یک از انواع ترک ها در بتن چه در سنین اولیه و چه در سنین بالاتر متاثر از یک عامل نیست و چندین عامل در کنار هم به شکل گیری یک ترک منجر می شوند، هر چند یکی از عوامل می تواند نقش موثر و بیشتری داشته باشد.

انواع ترک های سطوح بتنی:

. ترک هاي ناشی از جمع شدگی پلاستیک
. ترک هاي ناشی از اتصال ناصحیح
. ترک هاي ناشی از قیود خارجی پیوسته (مثلاً دیوار درجا ریخته شده مقید در امتداد لبه تحتانی بر روی پی نواری)
. ترک هاي کف زیرزمین
. ترک هاي موازی لبه قطعات صفحه ای ناشی شده از انجماد و آب شدگی
. ترک هاي پوست ماری
. ترک هاي ناشی از نشست
ترک ها به ندرت سلامت سازه ای را تحت تأثیر قرار می دهند. بیشتر ترک های تصادفی انفرادی، بدنما هستند و اگرچه آن ها به آب اجازه ورود می دهند ولی به خرابی پیشرونده منتهی نمی شوند و فقط بدمنظره می باشند.ترک های نقشه دار (پوست ماری) با فاصله نزدیک و یا ترکهای موازی لبه قطعات ناشی از انجماد و آب شدگی از این قضیه مستثنی هستند و ممکن است به خرابی نهایی منتهی شوند.

علت ترک خوردن بتن های سخت شده:

اکثـر ترک های بتنی معمولاً به علت طراحی نـادرست و روش های اجرايی نـامناسب ماننـد موارد زیر حاصل می شوند:

حذف درزهای جدا کننده و کنترلی و روش های ناصحیح اجرای اتصالات و درزها
آماده سازی زیربنایی (بستر زیرکار) به روش نادرست
.استفاده از بتن با اسلامپ بالا ویا افزودن آب اضافی هنگام تخلیه به بتن
پرداخت کاری ناصحیح و ماله کشیدن به روش نادرست
عدم عمل آوری به موقع و یا عمل آوری ناکافی و نامناسب

واحد تحقیق و توسعه بنیان بتن ( مهندس مصطفی رستمی - مهندس مریم مغنی نژاد)