خط مشي کيفي شركت بنیان بتن

شرکت بنيان بتن ، در زمينه توليد بتن ، محصولات بتني و همچنين طرح و اجراي پروژه هاي عمراني فعاليت مي نمايد. در راستاي رسيدن به سازماني موثر تر براي کارکنان ، تامين کنندگان ، خصوصاً مشتريان و همچنين رشد مستمر کيفيت ، و در راستاي بهبود مستمرفعاليت¬هاي خود و اهداف ذکرشده مباني زير را سرلوحه کار خويش قرار ميدهد.

1 توانمند سازي کارکنان از طريق آموزش مداوم ، تحقيق و توسعه و ارتباط موثر با مراکز علمي جهت پويايي سازمان
2 بکارگيري مهندسي ارزش و بازنگري مستمر مجموعه فعاليتهاي سازمان
3 رشد مستمر کيفيت ، رسيدن به سطوح بالاتر و بالا بردن حاشيه اطمينان ، کاهش انحراف از استانداردها و عملکردهاي تعيين شده
4 جلب خشنودي قلبي مشتريان و در نتيجه ايجاد ارتباطي بلند مدت با آنان
5 بهره گيري از سيستم هاي نوين مديريت و بالا بردن سطوح توانايي مديران
6 استفاده از تامين کنندگان با توانايي بالا و ارتقاء آنان

اين خط مشي در راستاي همگامي با توسعه فعاليت¬هاي سازمان و ساير الزامات جديد در زمان¬هاي مقتضي بروز خواهد گرديد .

خط مشي ايمني و بهداشت شغلي شركت بنیان بتن

شرکت بنيان بتن، كه در زمينه توليد بتن ، محصولات بتني و همچنين طرح و اجراي پروژه هاي عمراني فعاليت مي نمايد، دستیابی به کارگاه بدون حادثه را آرمان خود دانسته و به کار ایمن(کار با ایمنی) در کنار هم ارج می نهد. ما برآنیم که با رعایت اصول ایمنی هزینه های مادی و معنوی حوادث را برای شرکت و ذینفعان خود در بلند مدت کاهش دهیم . جهت این امر :

1 مدیران و کارکنان خود را متعهد به ایجاد محیطی امن و سالم دانسته و خود را ملزم به رعایت مسائل ایمنی در کلیه فعالیت¬های کاری خود می¬دانند .
2 قوانین، مقررات و الزامات قانوني و ساير الزامات ايمني و بهداشتی به روز شده و رعایت می¬گردد
3 بصورت دوره ای و در صورت ايجاد هر تغييري در فعالیت ها، با شناسایی، تعیین ریسک خطرات و انجام اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه در جهت کاهش ریسک از هرگونه حادثه احتراز می شود .
4 مسئولین شرکت با انجام آموزش های لازم و مشارکت دادن کارکنان در انجام تحلیل ها و مباحث ایمنی ، آگاهی و مسئولیت کارکنان را ارتقاء می بخشند.

بر مبنای ارزیابی های ریسک ، تغییر روش فعالیت¬های کاری ، تحلیل گزارش حوادث و سایر اطلاعات بدست آمده خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی در جهت بهبود مستمر فعالیت¬های سازمان و ساير الزامات جديد در زمان-هاي مقتضي بروز خواهد گرديد .

خط مشي زيست محيطي شركت بنیان بتن

شرکت بنيان بتن، كه در زمينه توليد بتن ، محصولات بتني و همچنين طرح و اجراي پروژه هاي عمراني فعاليت مي نمايد، از آنجایی که تنها یک مأمن واحد جهانی برای زندگی ما و فرزندانمان وجود دارد لذا به سهم خود ، مسئولیت های اجتماعی و جهانی خود را می پذیریم و تلاش می نماییم تا پیامدهای زیست محیطی فعالیتهای خود را درک نموده کنترل نماییم تا بدین وسیله هزینه های مادی و معنوی بلند مدت کلیه ذی نفعان خود راکاهش دهیم جهت این امر :

1 مدیران و کارکنان خود را متعهد به ایجاد محیطی سالم می¬داند
2 قوانین، مقررات و الزامات قانوني و ساير الزامات زیست محیطی شناسایی شده و رعایت می¬گردد
3 بصورت دوره ای و در صورت ايجاد هر تغييري در فعالیت ها، با شناسایی، پیامدهای زیست محیطی شناسایی شده اقدامات لازم جهت کاهش پیامدهای منفی صورت می گیرد
4 مسئولین شرکت با انجام آموزش های لازم و مشارکت دادن کارکنان در انجام تحلیل ها و مباحث زیست محیطی، آگاهی و مسئولیت کارکنان را ارتقاء می بخشند.

لذا بر مبنای تغییر و بهبود مستمر فعالیت¬های کاری، گزارشات ذینفعان و سایر اطلاعات بدست آمده. خط مشی زیست محیطی در جهت بهبود مستمر فعالیت¬های سازمان و ساير الزامات جديد در زمان¬هاي مقتضي بروز خواهد گرديد .