لوح تقدیر واحدنمونه تحقیق وتوسعه سالهای ۸۵و۸۴ [۶۴۰x480]