لوح تقدیر تکمیل ساختمان قلب و عروق بیمارستان امام رضا [۶۴۰x480]