تقدیر نامه ساخت تونل ارتباطی بیمارستان قائم و امام رضا [۶۴۰x480]