تقدیرنامه نخستین کنفرانس ملی عمران و مقاوم سازی [۶۴۰x480]