تاثیر حداکثر اندازه سنگدانه بر خواص بتن خودتراکم

بررسی برخی خواص مکانیکی بتن حاوی پودر پوزولان بش آقاج و نانوسیلیس
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۵
تاثیر ترکیب نانوسیلیس و میکروسیلیس بر مقاومت فشاری بتن
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۵

تاثیر حداکثر اندازه سنگدانه بر خواص بتن خودتراکم

 

موضوع مقاله :
تاثیر حداکثر اندازه سنگدانه بر خواص بتن خودتراکم
نویسندگان :
ابراهيم اكرمي،جواد مروتي ، مصطفي رستمي، مريم مغني نژاد، علي رضا طلوع صابر
چکیده:
بتن خودتراكم بتني است كه خصوصيات رفتارشناسي و كارپذيري مناسب و مورد نياز را در اجرا بدون استفاده از هرگونه لرزاننده داخلي يا خارجي تامين مي نمايد. عموماً جهت تامين خواص بهينه مقاومت، دوام، جمع شدگي و غيره بايد بزرگترين حداكثر اندازه سنگدانه را در مخلوط هاي بتني به كار برد، زيرا سنگدانه درشت تر امكان استفاده از حداقل مقدار آب واحد را فراهم مي سازد. بتن خودتراكم نيز بعنوان يك بتن ويژه از اين اصل مستثني نيست.
در اين تحقيق موضوع اصلي مورد بررسي تاثير حداكثر اندازه سنگدانه بر خصوصيات بتن خود تراكم مي باشد. بنابراين با ثابت نگه داشتن طرح اختلاط براي بتن خودتراكم، با تغيير حداكثر اندازه سنگدانه از 5/9 تا 32 ميليمتر، نقش افزايش بعد دانه هاي سنگي در بتن خودتراكم مورد بررسي قرارگرفته است. با توجه به نتايج حاصله بتن خودتراكم با بزرگترين بعد 5/12 ميليمتر از لحاظ خواص رئولوژي بهترين نتيجه را دارا مي باشد.
دانلود مقاله