تاثیر ترکیب نانوسیلیس و میکروسیلیس بر مقاومت فشاری بتن

تاثیر حداکثر اندازه سنگدانه بر خواص بتن خودتراکم
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۵
بررسی موردی کاربرد بتن خود متراکم حاوی مواد منبسط کننده در واحد پسماند-مشهد
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۵

تاثیر ترکیب نانوسیلیس و میکروسیلیس بر مقاومت فشاری بتن

 

موضوع مقاله :
تاثیر ترکیب نانوسیلیس و میکروسیلیس بر مقاومت فشاری بتن
نویسندگان :
مريم مغني نژاد، مصطفي رستمي، ابراهيم اكرمي، جواد مروتي
چکیده:
با توسعه زندگی شهری و در نتیجه آن افزایش ساختمان های مرتفع ، نیاز به مصالح با مقاومت بالا بیشتر شده است. بتن نيز بعنوان پرمصرف ترين ماده ساختماني از اين اصل مستثني نيست.
در این مقاله با توجه به پارامترهاي مقاومت فشاری و جذب آب به بررسی نقش میکروسیلیس و نانو سیلیس در بتن می پردازیم. در این تحقیق از میکروسیلیس با نسبت های 10 و 20 درصد و نانوسیلیس با نسبت های 1 و 2 درصد استفاده شده است. نمونه های بتنی برای تعیین مقاومت فشاری 15×15×15 می-باشند. نتایج نشان می دهد که با افزودن میکروسیلیس و نانو سیلیس مقاومت فشاری 28 روزه نمونه های بتنی افزایش می یابد.
دانلود مقاله