تأثیر پوزولان طبیعی چکنه و نانوسیلیس بر مقاومت فشاری و جذب بتن در معرض گازوئیل

بررسی تأثیر پوزولان طبیعی چکنه و زئولیت بر خواص مکانیکی بتن
دی ۱۴, ۱۳۹۵
بررسی و مقایسه خواص مکانیکی بتن حاوی پوزولان طبیعی چکنه، میکروسیلیس، نانو سیلیس و ترکیب آنها
دی ۱۴, ۱۳۹۵

تأثیر پوزولان طبیعی چکنه و نانوسیلیس بر مقاومت فشاری و جذب بتن در معرض گازوئیل

 
shutterstock_130816871

موضوع مقاله :
بررسي و مقايسه خواص مكانيكي بتن حاوي پوزولان طبيعي چكنه، ميكروسيليس،نانوسيليس و تركيب آنها
نویسندگان :
محمدحسن برازنده ، ،محمدرضا سهرابی،حمید وارسته پور ، ایمان سلیمانی مقدم
چکیده:
لطفا جهت مشاهده چكيده اين مقاله آن را دانلود نماييد.
دانلود مقاله

موضوع مقاله :

ثشسػی همبیؼ خ اَف هکب یًکی ثتي حب یٍ پ صَ لٍاى عجیؼی چک ،ٌِ هیکش ػٍیلیغ، بً ػًَیلیغ تشکیت آ بًْ


نویسندگان :
محمدحسن برازنده ، ،محمدرضا سهرابی،حمید وارسته پور ، ایمان سلیمانی مقدم
چکیده:
لطفا جهت مشاهده چكيده اين مقاله آن را دانلود نماييد.
دانلود مقاله