بررسی میزان جذب واسکازین وتأثیر آن بر مقاومت فشاری در بتن معمولی و حاوی پوزولان طبیعی زئولیت

حرکت صنعت در جهت عملی سازی اهداف سند چشم انداز بتن ۱۴۰۴
دی ۱۴, ۱۳۹۵
تأثیر واسکازین بر مقاومت فشاری بتن معمولی و حاوی پوزولان طبیعی چکنه
دی ۱۴, ۱۳۹۵

بررسی میزان جذب واسکازین وتأثیر آن بر مقاومت فشاری در بتن معمولی و حاوی پوزولان طبیعی زئولیت

 
shutterstock_130816871

موضوع مقاله :
بررسی میزان جذب واسکازین وتأثیر آن بر مقاومت فشاری در بتن معمولی و حاوی پوزولان طبیعی زئولیت
نویسندگان :
محمدحسن برازنده ، محمدرضا سهرابی ،حمید وارسته پور ، ایمان سلیمانی مقدم
چکیده:
کلینوپتیلولیت رایج ترین زئولیت طبیعی به عنوان پوزولانی که از طریق جایگزینی با سیمان پرتلند در ترکیب بتن استفاده می شود تا بتوان اثر آن را بر دوام بتن تازه و سخت شده بررسی نمود. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر واسکازین بر بتن معمولی و حاوی پوزولان زئولیت صورت گرفته است. در مرحله نخست تأثیر جایگزینی سیمان با زئولیت)کلینوپتیلولیت(بر مقاومت 82 روزه عمل آوری در آب ارزیابی شده و در مرحله ی بعد نمونه های 28 و 06 روز در واسکازین قرار می گیرد. سپس مقاومت فشاری و درصد جذب ، شاهد و درصدهای مختلفی از این پوزولان برای سه دوره زمانی 7 اندازه گیری و مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد که پوزولان زئولیت باعث بهبود مقاومت فشاری 82 روزه می گردد. همچنین با غوطه وری نمونه ها در محیط واسکازین در 7 و 28 روز افزایش مقاومت و در 06 روز کاهش مقاومت نتیجه می دهد. با افزایش زمان غوطه وری در واسکازین، میزان دوام و مقاومت بتن دارای زئولیت بهبود می یابد. به این صورت که در سطح جایگزینی 06 درصد زئولیت، کمترین افت مقاومت در 06 روز، نسبت به طرح شاهد در مدت زمان غوطه وری یکسان نتیجه می دهد،که نشان از بهبود دوام بتن دارد. میزان درصد جذب بتن با افزایش زمان غوطه وری افزایش می یابد.در طرح های مختلف هرچه میزان جذب نفت بیشتر باشد کاهش مقاومت نیز افزایش می یابد.
دانلود مقاله