تأثیر واسکازین بر مقاومت فشاری بتن معمولی و حاوی پوزولان طبیعی چکنه

بررسی میزان جذب واسکازین وتأثیر آن بر مقاومت فشاری در بتن معمولی و حاوی پوزولان طبیعی زئولیت
دی ۱۴, ۱۳۹۵
بررسی تأثیر پوزولان طبیعی چکنه و زئولیت بر خواص مکانیکی بتن
دی ۱۴, ۱۳۹۵

تأثیر واسکازین بر مقاومت فشاری بتن معمولی و حاوی پوزولان طبیعی چکنه

 
shutterstock_130816871

موضوع مقاله :
تأثیر واسکازین بر مقاومت فشاری بتن معمولی و حاوی پوزولان طبیعی چکنه
نویسندگان :
محمدحسن برازنده ، محمدرضا سهرابی ،حمید وارسته پور ، ایمان سلیمانی مقدم
چکیده:
استفاده از مخازن بتنی و تماس مستقیم بتن با فراورده های نفتی، محققان را به بررسی تأثیر فراورده های نفتی بر بتن سوق داد. اکنون اکثر مخازن بتنی برای ذخیره نفت در زیر آب بکار می روند مانند: زمینهای نفتی ساحلی و مخازن مدفون در خاک. یکی از راه حل های بهبود دوام بتن، استفاده از افزودنی ها و پوزولان های طبیعی و مصنوعی در بتن می باشد. پوزولان چکنه که از معادن شهرستان قوچان در خراسان رضوی گرفته شده، به عنوان ماده جایگزین با سیمان پورتلند در ترکیب بتن استفاده شده است تا بتوان اثر آن را بر دوام بتن تازه و سخت شده بررسی کرد. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر واسکازین بر بتن معمولی و حاوی پوزولان طبیعی چکنه صورت گرفته است. استفاده از این پوزولان نیاز به فوق روان کننده ندارد. در مرحله نخست تأثیر جایگزینی سیمان با چکنه بر مقاومت 82 روزه عمل آوری شده در آب با درصدهای مختلف جایگزینی ارزیابی گردیده و در مرحله ی بعد تمامی نمونه ها 7 روز در واسکازین غوطه ور می شوند. سپس مقاومت فشاری و میزان جذب واسکازین ،، در سه دوره زمانی 48،6 اندازه گیری و مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد که پوزولان چکنه باعث کاهش مقاومت فشاری 82 روزه می گردد. همچنین با قرارگیری نمونه ها در محیط واسکازین و افزایش زمان غوطه وری شاهد کاهش مقاومت خواهیم بود. اما از مقایسه درصد کاهش مقاومت فشاری طرح شاهد و طرح های دارای پوزولان چکنه، جایگزینی این پوزولان سبب بهبود افت مقاومت می گردد. تقریبأ سطح جایگزینی ، 0 درصد چکنه در ، 7 روز کمترین افت مقاومت و سطح جایگزینی 5 درصد در همین دوره زمانی بیشترین افت را در بین طرح های دارای چکنه نسبت به2 طرح شاهد داشته است. تمامی طرح های دارای چکنه درصد کاهش مقاومت کمتری نسبت به طرح شاهد دارند که نشان از بهبود دوام بتن دارد. محیط نفتی واسکازین ، محیطی غلیظ به مانند نفت خام می باشد که میزان جذب به کندی در طول زمان غوطه وری اتفاق می افتد. میزان درصد جذب واسکازین با افزایش زمان غوطه وری افزایش می یابد. پوزولان چکنه با جایگزینی ، 0 درصد باعث کاهش میزان جذب در مقایسه با بقیه طرح ها گردیده است.
دانلود مقاله