بررسی ویژگیهای بتن حاوی پوزولان بش آقاج، میکروسیلیس و نانو سیلیس در محیط فاضلاب شهری

Retrofitting and Durability Enhancement of Concrete Sewer Pipe Using Pozzolans
دی ۱۵, ۱۳۹۵
پروفسور “بیورن کارلسون” مهمان ویژه بنیان بتن
دی ۱۵, ۱۳۹۵

بررسی ویژگیهای بتن حاوی پوزولان بش آقاج، میکروسیلیس و نانو سیلیس در محیط فاضلاب شهری

 

موضوع مقاله :
بررسی ویژگیهای بتن حاوی پوزولان بش آقاج، میکروسیلیس و نانو سیلیس در محیط فاضلاب شهری
نویسندگان :
محمدرضا سهرابی _ مصطفی رستمی
چکیده:
امروزه بتن به عنوان یکی ازمصالح اصلی مورد استفاده در ساخت لوله های فاضلاب مطرح میباشد. در مجاری فاضلاب گاز سولفید هیدروژن (H2S)تولید شده، در حضور باکتریهای هوازی با رطوبت موجود در تاج لوله واکنش داده و اسید سولفوریک تولید میشود. درمقاله حاضر نحوۀ تهاجم اسید سولفوریک و مکانیزم رفتاری بتن بررسی شده و در نهایت به بررسی نقش پوزولانهای طبیعی و مصنوعی در برابر اسید سولفوریک پرداخته شده است. یکی از روشهای متداول برای شبیه سازی بتن در معرض محیط فاضلاب، قرار دادن نمونههای بتنی در محلول اسید سولفوریک قویتر نسبت به محیط واقعی فاضلاب است. در تحقیق حاضر نمونههای مکعبی با ابعاد 51 سانتیمتر حاوی پوزولانهای بش آقاج، میکروسیلیس و نانوسیلیس بعد از 82 روز عمل آوری در محلول اسید سولفوریک با PH=1 قرار میگیرند. با تعیین افت وزن و کاهش مقاومت نمونهها در مدت زمان 06 روز میزان دوام بتنهای مختلف طراحی شده بررسی میشود. نتایج نشان میدهد، نمونههای حاوی پوزولان طبیعی و مصنوعی دارای شرایط بهتری نسبت به نمونه شاهد در محیط اسیدی هستند.
دانلود مقاله