بررسی موردی کاربرد بتن خود متراکم حاوی مواد منبسط کننده در واحد پسماند-مشهد

تاثیر ترکیب نانوسیلیس و میکروسیلیس بر مقاومت فشاری بتن
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۵
حرکت صنعت در جهت عملی سازی اهداف سند چشم انداز بتن ۱۴۰۴
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۵

بررسی موردی کاربرد بتن خود متراکم حاوی مواد منبسط کننده در واحد پسماند-مشهد

 

موضوع مقاله :
بررسی موردی کاربرد بتن خودمتراکم حاوي مواد منبسط كننده در واحد پسماند-مشهد
نویسندگان :
ابراهيم اكرمي، مصطفي رستمي، مريم مغني نژاد ، حميد سپهري
چکیده:
ز جمله پروژه هایی که توسط شركت بنيان بتن انجام شده است تعیین طرح اختلاط بتن خود تراکم براي بتن ریزي در ديوارهاي پروژه پسماند مشهد می باشد. بتن ریزي ديوارها در این پروژه به دلیل خصوصیات سازه اي مقاطع ( عدم دسترسي به كل حجم قالب در ارتفاع، انجام بتن ريزي در داخل يك باكس فلزي) امکان هرگونه متراکم کردن بتن را غیرممکن می ساخت. از سوي ديگر با توجه به در تماس بودن جداره فلزي اين ديوار با محل تخليه بارهاي ساختماني، كارفرما خواستار بتني بدون جمع شدگي بود. براي دست يابي به تمامي موارد خواسته شده طرح بتن خودتراكم حاوي مواد منبسط كننده ارائه گرديد. به منظور بررسی خصوصیات بتن خودتراكم حاوي مواد منبسط كننده از آزمايش هاي جريان اسلامپ، قيف V، جعبه L و مقاومت فشاري استفاده شده است. همچنين جهت تعيين نقش مواد منبسط كننده، به مقايسه بين ميزان جمع شدگي بتن خودتراكم با و بدون مواد منبسط كننده پرداخته شده است.
دانلود مقاله