بررسی میزان جذب نفت سفید وتأثیر آن بر مقاومت فشاری در بتن معمولی و حاوی پوزولان طبیعی زئولیت

تاثیر پوزولان طبیعی چکنه و میکروسیلیس بر مقاومت فشاری و جذب بتن در معرض نفت کوره
دی ۱۵, ۱۳۹۵
Retrofitting and Durability Enhancement of Concrete Sewer Pipe Using Pozzolans
دی ۱۵, ۱۳۹۵

بررسی میزان جذب نفت سفید وتأثیر آن بر مقاومت فشاری در بتن معمولی و حاوی پوزولان طبیعی زئولیت

 
shutterstock_130816871

موضوع مقاله :
بررسي ميزان جذب نفت سفيد وتأثير آن بر مقاومت فشاري در بتن معمولي و حاوي پوزولان طبيعي زئوليت
نویسندگان :
محمدحسن برازنده ، ،محمدرضا سهرابی،حمید وارسته پور ، ایمان سلیمانی مقدم
چکیده:
از جمله پيشرفت هاي علمي كه در چند سال اخير صورت گرفته،تغييرمخازن فولادي به مخازن بتن مسلح براي ذخيره محصولات نفتي ميباشد.هدف از تغيير فولاد به بتن به علت هزينه تعمير و نگهداري و مقاومت در برابر آتش و انفجار در زمان جنگ بوده است.اكنون اكثر مخازن بتني براي ذخيره نفت در زير آب بكار ميروند مانند:زمينهاي نفتي ساحلي و مخازن مدفون در خاك.با وجود استفاده گسترده از بتن،محققان را به پژوهش بيشتر در خصوص توليد بتني با مقاومت و دوام بالا سوق داد. از جمله راه حل ها،استفاده از افزودني ها و پوزولانهاي طبيعي و مصنوعي در بتن ميباشد.زمانيكه پوزولانها در سيمان حضور دارند ميتوانند بتدريج با آهك موجود در خمير سيمان و آب واكنش داده و هيدرات هاي سيليكاتي مناسب را به صورت ژل چسباننده توليد كنند كه سبب افزايش مقاومت و بهبود ساير خواص مكانيكي خمير سيمان ميگردد.كلينوپتيلوليت رايج ترين زئوليت طبيعي به عنوان پوزولاني كه از طريق جايگزيني با سيمان پورتلند در تركيب بتن استفاده نموده تا بتوان اثر آن را بر دوام بتن تازه و سخت شده بررسي نمود. اين پژوهش به منظور بررسي تأثير نفت سفيد بر بتن معمولي و حاوي پوزولان زئوليت صورت گرفته است.در مرحله نخست تأثير جايگزيني سيمان با زئوليت(كلينوپتيلوليت)بر مقاومت 28 روزه ارزيابي شده و در مرحله ي بعد نمونه هاي شاهد و درصدهاي مختلفي از اين پوزولان پس از 28 روز عمل آوري در سه دوره زماني 60،42،7 در نفت سفيد قرار ميگيرد.سپس مقاومت فشاري و درصد جذب اندازه گيري و مقايسه ميشود.نتايج نشان ميدهد كه پوزولان زئوليت باعث بهبود مقاومت فشاري 28 روزه ميگردد.همچنين با قرارگيري نمونه ها در محيط نفت سفيد،شاهد كاهش مقاومت خواهيم بود.با افزايش زمان غوطه وري در نفت سفيد،ميزان دوام و مقاومت بتن با طرحهاي مختلف كاهش مي يابد ولي براي سطح جايگزيني 10 درصد زئوليت،كمترين افت مقاومت و براي سطح جايگزيني 20 درصد بيشترين افت،در 60 روز نسبت به طرح شاهد در مدت زمان غوطه وري يكسان بدست ميدهد،كه نشان از بهبود دوام بتن دارد.ميزان درصد جذب بتن با افزايش زمان غوطه وري افزايش مي يابد.در طرح هاي مختلف هرچه ميزان جذب نفت بيشتر باشد كاهش مقاومت نيز افزايش مي يابد.
دانلود مقاله