استانداردهای ملی بتن

استانداردهای بتن آماده


استاندارد 6044- بتن آماده – ويژگي ها

استاندارد 2930 – بتن – مواد افزودني شيميايي – ويژگي ها

استاندارد 1-3201- بتن تازه – قسمت1: نمونه برداري

استاندارد 2-3203- بتن تازه – قسمت 2: تعيين رواني به روش اسلامپ – روش آزمون

استاندارد 6-3203- بتن تازه – قسمت 6: وزن مخصوص – روش آزمون

استاندارد 11268 – بتن – تعيين دماي بتن حاوي سيمان هيدروليكي تازه مخلوط شده – روش آزمون

استاندارد 3520- روش آزمايش براي اندازه گيري مقدار هواي موجود در بتن تازه (روش فشاري)

استاندارد 3820- روش آزمون آب انداختن بتن

استاندارد 3518- تعيين ميزان رواني بتن تازه به روش وي ¬بي

استاندارد 3204- تعيين رواني بتن تازه – درجه تراكم

استاندارد 9-3203- آزمون بتن تازه – قسمت 9: بتن خود متراكم – آزمون قيف V شكل

استاندارد 10-3203- آزمون بتن تازه – قسمت 10: بتن خود متراكم – آزمون قيف جعبه L شكل

استاندارد 11-3203- آزمون بتن تازه – قسمت 11: بتن خود متراكم – آزمون دانه بندي با الك

استاندارد 11270- بتن– اندازه گيري جريان اسلامپ بتن خود تراكم – روش آزمون

استاندارد 1- 12284 – بتن – قسمت 1: راهنماي نگارش مشخصات فني (بتن پرمقاومت)

استاندارد 2- 12284 – بتن – قسمت 2: مشخصات مواد تشكيل دهنده، توليد و انطباق بتن (بتن پرمقاومت)

استاندارد 581 – بتن - ساخت و عمل آوری آزمونه های بتن در آزمایشگاه- آیین کار

استاندارد 3202- ابعاد , رواداري و قابليت كاربرد آزمونه هاي بتن

استاندارد 1- 1608- بتن سخت شده – قسمت 1: شكل، ابعاد و ساير الزامات آزمونه ها و قالب

استاندارد 2- 1608- بتن سخت شده – قسمت 2: ساخت و عمل آوري آزمونه ها براي آزمون هاي مقاومت

استاندارد 3- 1608- بتن سخت شده – قسمت 3: تعيين مقاومت فشاري آزمونه ها – روش آزمون

استاندارد 3206- بتن - تعيين مقاومت فشاري آزمونه هاي بتن

استاندارد 6048- بتن - تعیین مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای - روش آزمون

استاندارد 6047- بتن - تعيين مقاومت كششي دو نيم نمودن آزمون هاي استوانه اي - روش آزمون

استاندارد 490- بتن - مقاومت خمشی بتن با استفاده از تیر ساده با بارگذاری در نقاط یک سوم- روش آزمون

استاندارد 17731 – بتن - مقاومت خمشی بتن با استفاده از تیر ساده با بارگذاری نقطه اي در مركز - روش آزمون

استاندارد 12306– بتن – تهيه و آزمون نمونه هاي مغزه گيري شده و تيرهاي اره شده بتني – روش آزمون

استاندارد 17040– اتاق اختلاط، محفظه رطوبت، اتاق رطوبت و حوضچه هاي آب مورد استفاده در آزمون سيمان هيدروليكي و بتن ها – ويژگي ها

استاندارد 12964– راهنماي تعيين بازه هاي زماني كاليبراسيون دستگاه هاي اندازه گيري

استاندارد 9601– بتن آماده – فهرست بازرسي و كنترل كيفيت تجهيزات توليد بتن آماده

استاندارد 9602– بتن آماده – فهرست بازرسي و كنترل ماشين آلات تحويل و توليد بتن آمادهاستاندارهای سنگدانه


استاندارد 11267 – سنگدانه – نمونه برداري از سنگدانه ها – آئين كار

استاندارد 302- سنگدانه های بتن- ویژگی ها

استاندارد446-سنگدانه-مواد ريزتر از الك 75 ميكرو متر (شماره200) در سنگدانه هاي معدني با شستشو- روش آزمون

استاندارد 448- سنگدانه – مقاومت سنگدانه درشت کوچک اندازه در برابر سایش و ضربه در دستگاه لس آنجلس- روش آزمون

استاندارد 611- سنگدانه – تعیین رطوبت سطحی در سنگدانه های ریز- روش آزمون

استاندارد 1599- سنگدانه – آزمون الک کردن

استاندارد 4977- سنگدانه – دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت- روش آزمون

استاندارد 4978- سنگدانه – کلوخه های رسی و دانه های سست- روش آزمون

استاندارد 4980- سنگدانه – تعیین چگالی، چگالی نسبی (وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه ریز-روش آزمون

استاندارد 4981- سنگدانه – تعیين چگالی انبوهی (وزن واحد) و فضاهای خالی در سنگدانه-روش آزمون

استاندارد 4982- سنگدانه – تعیین چگالی، چگالی نسبی (وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه درشت-روش آزمون

استاندارد 4983- سنگدانه – مقدار کل رطوبت قابل تبخیر با خشک کردن-روش آزمون

استاندارد 4985 – سنگدانه – سبكدانه براي بتن سازه اي – ويژگي ها

استاندارد 295- الك هاي آزمون- تورفلزي,صفحه فلزي مشبك وورق الكتروفرمي- اندازه اسمي چشمه ها

استاندارد 3040- ماسه مرجع مورد مصرف در تعيين مقاومت خمشي و فشاري سيمان – ويژگي‌ها و روش هاي آزمون
استانداردهای سیمان


استاندارد 389- ويژگي هاي سيمان پرتلند

استاندارد 390- -تعيين نرمي سيمان هيدروليكي با دستگاه نفوذپذيري هوا-روش هاي آزمون

استاندارد 391- سيمان هيدروليكي - تعيين انبساط به روش اتوكلاو - روش آزمون

استاندارد 392- تعيين زمان گيرش سيمان هيدروليكي با سوزن ويكات- روش آزمون

استاندارد 393- تعیین مقاومت فشاری و خمشی-روش آزمون

استاندارد 11895 – سيمان – تعيين غلظت نرمال سيمان هيدروليكي – روش آزمون