استانداردهای خدمات آزمایشگاهی

استانداردهاي خدمات آزمايشگاهي

رديف نام استاندارد شماره استانداردتاريخ ويرايش
1 سنگدانه های بتن- ویژگی ها 3021394
2 سنگدانه – مواد ریزتر از الک 75 میکرومتر (شماره 200) در سنگدانه های معدنی با شستشو- روش آزمون 4461393
3 سنگدانه – تعیین رطوبت سطحی در سنگدانه های ریز- روش آزمون 6111393
4 سنگدانه – دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت- روش آزمون 49771393
5 سنگدانه – کلوخه های رسی و دانه های سست- روش آزمون 49781393
6 سنگدانه – تعیین چگالی، چگالی نسبی (وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه ریز-روش آزمون 49801390
7 سنگدانه – تعیين چگالی انبوهی (وزن واحد) و فضاهای خالی در سنگدانه-روش آزمون 49811390
8 سنگدانه – تعیین چگالی، چگالی نسبی (وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه درشت-روش آزمون 49821390
9 سنگدانه – مقدار کل رطوبت قابل تبخیر با خشک کردن-روش آزمون 49831393
10 سنگدانه – سبكدانه براي بتن سازه اي – ويژگي ها 49851390
11 ويژگي هاي سيمان پرتلند 3891378
12 سيمان - تعيين نرمي سيمان هيدروليكي با دستگاه نفوذپذيري هوا-روش هاي آزمون 3901388
13 سيمان - تعيين زمان گيرش سيمان هيدروليكي با سوزن ويكات- روش آزمون 3921388
14 سيمان - تعیین مقاومت فشاری و خمشی-روش آزمون 3931383
15 سيمان – تعيين غلظت نرمال سيمان هيدروليكي – روش آزمون 118951388
16 ماسه مرجع مورد مصرف در تعيين مقاومت خمشي و فشاري سيمان – ويژگي‌ها و روش هاي آزمون 30401383
17 آب اختلاط بتن 147481391
18 بتن آماده – ويژگي ها 60441394
19 بتن – مواد افزودني شيميايي – ويژگي ها 29301383
20 بتن تازه – قسمت1: نمونه برداري 1-32011388
21 بتن تازه – قسمت 2: تعيين رواني به روش اسلامپ – روش آزمون 2-32031386
22 بتن تازه – قسمت 6: وزن مخصوص – روش آزمون 6-32031386
23 بتن – تعيين دماي بتن حاوي سيمان هيدروليكي تازه مخلوط شده – روش آزمون 112681393
24 روش آزمايش براي اندازه گيري مقدار هواي موجود در بتن تازه (روش فشاري) 35201373
25 آزمون بتن تازه – قسمت 9: بتن خود متراكم – آزمون قيف V شكل 9-32031392
26 آزمون بتن تازه – قسمت 10: بتن خود متراكم – آزمون جعبه L شكل 10-32031392
27 آزمون بتن تازه – قسمت 11: بتن خود متراكم – آزمون دانه بندي با الك 11-32031392
28 بتن– اندازه گيري جريان اسلامپ بتن خود تراكم – روش آزمون 112701393
29 بتن – قسمت 1: راهنماي نگارش مشخصات فني 1-122841388
30 بتن – قسمت 2: مشخصات مواد تشكيل دهنده، توليد و انطباق بتن (بتن پرمقاومت) 2-122841388
31 بتن - ساخت و عمل آوری آزمونه های بتن در آزمایشگاه- آیین کار 5811393
32 بتن سخت شده – قسمت 1: شكل، ابعاد و ساير الزامات آزمونه ها و قالب 1-16081393
33 بتن سخت شده – قسمت 2: ساخت و عمل آوري آزمونه ها براي آزمون هاي مقاومت 2-16081393
34 بتن سخت شده – قسمت 3: تعيين مقاومت فشاري آزمونه ها – روش آزمون 3-16081393
35 بتن - تعيين مقاومت فشاري آزمونه هاي بتن 32061371
36 بتن - تعیین مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای - روش آزمون 60481389
37 بتن - تعيين مقاومت كششي دو نيم نمودن آزمون هاي استوانه اي - روش آزمون 60471394
38 بتن – تهيه و آزمون نمونه هاي مغزه گيري شده و تيرهاي اره شده بتني – روش آزمون 123061388
39 اتاق اختلاط، محفظه رطوبت، اتاق رطوبت و حوضچه هاي آب مورد استفاده در آزمون سيمان هيدروليكي و بتن ها – ويژگي ها 170401392
40 راهنماي تعيين بازه هاي زماني كاليبراسيون دستگاه هاي اندازه گيري 129641389