ارائه رایگان خدمات مشاوره فنی به مشتریان شرکت

مشاوره فني غالبا يكي از ضعف¬هاي موجود در اكثر پروژه¬هاي عمراني نحوه اجرا و استفاده از بتن و افزودني¬هاي بتن، هماهنگي بين اين دو و نحوه نگهداري سازه بتني مي¬باشد. كه نشات گرفته از عدم شناخت كافي بتن و مواد افزودني و يا نحوه ي رفتار با اين مصالح مي¬باشد، خصوصا برقرا

ري هماهنگي بتن توليد بتن و اجراي آن و مواد افزودني مورد نظر از نكات مهم و مشكل ساز پروژه¬ها مي¬باشد. لذا شركت بنيان بتن در راستاي خدمات بهينه مهندسي و رفع معضلات گفته شده با بهره گيري از امكانات نرم افزاري و دانش فني گروه واحد تحقيق و توسعه، آزمايشگاه همكار اداره استاندارد، اقدام به ارائه خدمات اجرايي، مشاوره¬اي و آزمايشگاهي بتن و افزودني¬هاي بتن نموده است.