در صورت درخواست برگزاري آموزشهاي زيرلطفا با واحد آموزش تماس حاصل فرماييد.


رديف موضوع مدرس
1 گرمایش کره زمین و مسئولیت جمعی پرفسور بیورن کارلسون و مهندس اکرمی
2 اثر گلخانه ای و اهمیت آن مهندس اکرمی و مهندس احمدی
3 ملاحظات محیط زیستی بتن ریزی مهندس اکرمی، مهندس رستمی، مهندس مغنی نژاد
4 بکارگیری همزمان پمپ خورشیدی و سلول خورشیدی برای گرمایش و سرمایش ساختمان پرفسور بیورن کارلسون
5 بازیافت مصالح ساختمانی مهندس اکرمی
6 تکنولوژی های نوین صنعت ساختمان در بهینه سازی مصرف انرژی مهندس اکرمی و مهندس احمدی
7 هواکش خورشیدی و تهویه طبیعی مهندس احمدی
8 مبانی گرمایش خورشیدی مهندس احمدی
9 برق خورشیدی اصول و مبانی و نیروگاه های خورشیدی مهندس احمدی
10 برچسب انرژی ساختمان مهندس احمدی
11 ممیزی انرژی ساختمان مهندس احمدی
12 ساختمان های انرژی صفر مهندس اکرمی و مهندس احمدی
13 ساختمان های سبز مهندس اکرمی و مهندس احمدی