آموزش های دانشجویی

در صورت واجد بودن شرائط خاص، خدمات آموزشی ذیل به متقاضیان ارائه می شود.

1- بازدید و آموزش عملی تکنولوژی بتن 2- کارآموزی 3- پایان نامه


تاکنون مجموعه بنیان بتن با دانشگاه های ذیل ارتباط کاری داشته است.

1- دانشگاه علم و صنعت ایران 2- دانشگاه فردوسی مشهد 3- دانشگاه لوند سوئد 4- دانشگاه سیستان و بلوچستان


جهت اطلاعات بیشتر لطفا با واحد آموزش بنیان بتن تماس حاصل نماييد.