آموزش جهت همکاران بنیان بتن

آموزش های تقویم آموزشی شش ماهه دوم سال 1395 جهت پرسنل شرکت

1 تکنولوژی بتن پیشرفته ، بهبود کیفیت (TTC165)
2 تکنولوژی بتن، بتن های خاص (TTC181)
3 تکنولوژی بتن جهت پرسنل جدید(TTC101)
4 فرهنگ سازمانی بنیان بتن و اهمیت کار (جهت پرسنل اجرایی TO0105)
5 مشتری مداری و نحوه برخورد با مشتری (TTC0101)
6 فرآیندگرایی (کد مربوطه TS112)
7 نگرش سیستمی (کد مربوطه TS115)
8 تعالی سازمانی برمبنای EFQM(کد مربوطه TS118)
9 نکات ایمنی و توجهات ویژه کار با جرثقیل (کد مربوطه TSf125)
10 نکات ایمنی و توجهات ویژه کار با پمپ بتن (کد مربوطه TSf128)
11 نکات ایمنی و توجهات ویژه کار با تراک میکسر (کد مربوطه TSf129)
12 نکات ایمنی و توجهات ویژه کار با بچینگ پلانت (کد مربوطه TSf130)