آزمایشات مصالح سنگی

آزمايش هاي مصالح سنگي

رديف آزمون شماره استاندارد ملي
1 تعيين مواد ریزتر از الک 75 میکرومتر (شماره 200) 446
2 دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت 4977
3 تعيين ميزان کلوخه های رسی و دانه های سست 4978
4 تعیین چگالی، وزن مخصوص و جذب آب سنگدانه ریز 4980
5 تعیين چگالی انبوهی (وزن واحد) و فضاهای خالی در سنگدانه 4981
6 تعیین چگالی، وزن مخصوص و جذب آب سنگدانه درشت 4982
7 تعيين مقدار کل رطوبت قابل تبخیر با خشک کردن 4983
8 تعیین رطوبت سطحی در سنگدانه های ریز 611