آزمايش هاي سيمان

رديف آزمون شماره استاندارد ملي
1 تعيين غلظت نرمال سيمان هيدروليكي 11895
2 تعيين نرمي سيمان هيدروليكي با دستگاه نفوذپذيري هوا 390
3 تعيين زمان گيرش سيمان هيدروليكي با سوزن ويكات 392
4 تعیین مقاومت فشاری و خمشی 393