آزمايش هاي بتن تازه و سخت شده و طرح اختلاط

رديف آزمون شماره استاندارد ملي
1 نمونه برداري 1-3201 و 581
2 اندازه گيري مقدار هواي موجود در بتن تازه (روش فشاري) 3520
3 تعيين رواني به روش اسلامپ 2-3203
4 تعيين وزن مخصوص 6-3203
5 تعيين دماي بتن حاوي سيمان هيدروليكي تازه مخلوط شده 11268
6 آزمون قيف V شكل بتن خودتراكم 9-3203
7 آزمون جعبه L شكل بتن خودتراكم 10-3203
8 آزمون دانه بندي با الك بتن خودتراكم 11-3203
9 اندازه گيري جريان اسلامپ بتن خود تراكم 11270
10 ساخت و عمل آوري آزمونه ها براي آزمون هاي مقاومت SE 2- 1608
11 ساخت و عمل آوری آزمونه های بتن در آزمایشگاه 581
12 تعيين مقاومت فشاري آزمونه هاي بتن 3206و 3- 1608
13 مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای 6048
14 تعيين مقاومت كششي دو نيم نمودن آزمون هاي استوانه اي 6047
15 تهيه و آزمون نمونه هاي مغزه گيري شده 12306
16 بررسي عملكرد افزودني كاهنده آب در بتن 2930
17 طرح اختلاط بتن معمولي (رده C20 تا C40) 6044
18 طرح اختلاط بتن مقاومت بالا (رده C45 تا C55) 2- 12284
19 طرح اختلاط بتن خودتراكم -----
20 طرح اختلاط بتن سبكدانه -----