ایستگاه ۶ قطارشهری مشهد ( شریعتی )

مجتمع مسکونی ۱۵۶ واحدی فجــر ۱
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵
تونل امداد
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵

عنوان پروژه : ایستگاه 6 قطارشهری مشهد ( شریعتی )
( اجراي سازه بتني ،سفت كاري،نازك كاري و تأسيسات )

کارفرما : شرکت قطارشهری مشهد
مشاور : مهندسین مشاور هگزا
سال اجرا : 83-86