پل روگذر میدان گاز رشت

پل روگذر میدان گاز رشت


عنوان پروژه : پل روگذر ميدان گاز رشت
عمليات اجرايي تقاطع غير همسطح

کارفرما : شهرداري رشت
سال اجرا : 87-91