ادامه خط یک قطار شهری

ادامه خط یک قطار شهری


عنوان پروژه : ادامه خط يك قطار شهري
اجراي ادامه خط يك قطار شهري به سمت فرودگاه بين المللي هاشمي ن‍ژاد به طول 1382 متر

کارفرما : شرکت قطار شهري مشهد
سال اجرا : 90 درحال اجرا