رینگ و ستونهای بتنی استادیوم ورزشی امام رضا (ع)

رینگ و ستونهای بتنی استادیوم ورزشی امام رضا (ع)


عنوان پروژه : رینگ و ستونهای بتنی استادیوم ورزشی امام رضا (ع)
اجرا

کارفرما : موسسه تربيت بدني آستان قدس
مشاور : سازمان عمران و توسعه خراسان
سال اجرا : 91
وضعيت : پايان كار