استادیوم ورزشی امام رضا (ع)

پل روگذر میدان گاز رشت
می 8, 2016
تونل های ارتباطی پست های برق فشار قوی ( طالقانی، رضایی و عباسپور …)
می 8, 2016

عنوان پروژه : استاديوم ورزشي امام رضا (ع)
اسكلت بتني قوس جنوبي

کارفرما : موسسه تربيت بدني آستان قدس
مشاور : سازمان عمران و توسعه خراسان
سال اجرا : 87-89
سیستم سازه: اسکلت بتنی و سکوهای بتنی پیش ساخته