مراسم انتخاب مدیر برتر کنترل کیفیت

انتخاب مدير كنترل كيفيت نمونه
در هفته استاندارد با برگزاري مراسم ارزشيابي ساليانه مديران كنترل كيفيت واحدهاي توليدي داراي نشان استاندارد، خانم مهندس مريم مغني نژاد به عنوان مدير كنترل كيفيت برتر استان در صنعت ساختمان انتخاب گرديد .