انتخاب اعضاء هیئت مدیره انجمن بتن خراسان

پنجمين دوره انتخابات هيات مديره انجمن بتن خراسان
پنجمين دوره انتخابات هيات مديره انجمن بتن شاخه خراسان رضوي در روز چهارشنبه مورخ 96/7/26 در دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي با حضور رئيس محترم انجمن بتن ايران آقاي دكتر تدين و جمعي از اعضاء انجمن بتن خراسان برگزار گرديد.

آقاي مهندس مصطفي رستمي مدير تحقيق و توسعه و خانم مهندس مريم مغني نژاد مدير كنترل كيفيت شركت بنيان بتن با اخذ بيشترين آراء به عنوان اعضاء جديد هيات مديره انجمن بتن شاخه خراسان انتخاب گرديدند.